Bolshoy Kaltygey IslandPreviousNextPart 3. Svyatoy Nos Peninsula and Chivyrkuiskiy Bay

21st July, 28th day out, 793 km. First island in Chivyrkuiskiy Bay - Bolshoy Kaltygey.