Bolshoy Kaltygey IslandPreviousNextPart 3. Svyatoy Nos Peninsula and Chivyrkuiskiy Bay

21st July, 28th day out, 794 km. Bolshoy Kaltygey Island.