Krestovskaya BayPreviousNextPart 3. Svyatoy Nos Peninsula and Chivyrkuiskiy Bay

21st July, 28th day out, 820 km. Krestovskaya Bay.