Bolshoy ChivyrkuyPreviousNextPart 3. Svyatoy Nos Peninsula and Chivyrkuiskiy Bay

23rd July, 30th day out, 898 km. Bay before River Bolshoy Chivyrkuy.