Lake Baikal. Cape Shaman (Burkhan). Olkhon's north coast. Baikal's west coastCape Shaman (Burkhan). Olkhon's north coast.