Old Round-Baikal Railway. Previous photo: Old Round-Baikal Railway. View from the Primorskiy Range. Next photo: Autumn at the Round-Baikal railroad. Go on to the gallery The Round-Baikal Railway

Lake Baikal. Old Round-Baikal Railway, Hamar-Daban mountain ridge could be seen on the horizon.