Tondora mountain on the horizon. Previous photo: Cape Maly Kolokolny (Small Bell). Next photo: Bora-Elga Cape. Go on to the gallery The south-western coast of Baikal

Lake Baikal. Tondora mountain on the horizon.