Pribaikalskiy National ParkBaikal's shore. Pribaikalskiy National Park.